STATUTUL ASOCIAŢIEI MEDICILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA

Capitolul I - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. ASOCIAŢIA MEDICILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA persoană juridică fără scop patrimonial cu sediul în Arad str Marasesti nr 24, judetul Arad, având CIF 8989464, a obținut personalitate juridică prin Încheierea nr. 146/PJ/16.03.1990 pronunţată în Dosarul nr. 63/PJ/1990 de către Judecătoria Cluj-Napoca.

Art. 2. Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA MEDICILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA. În prezentul statut, denumirea asociației va fi folosită și în forma prescurtată de AMCR.

Art. 3. (1) Scopul asociaţiei este promovarea valorilor creştine în practica medicală.
(2) Schimbarea scopului asociaţiei se face numai de către majoritatea simplă a membrilor asociaţiei.

Art. 4. (1) Sediul asociaţiei este Arad str Marasesti nr 24, judetul Arad.
(2) Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului director (denumirea acestuia în forma prescurtată va fi CD).
(3) Asociaţia poate deschide sucursale în orice județ din ţară. Sucursalele regionale au dreptul la ştampilă proprie, în care se va menţiona denumirea asociaţiei în cadrul căreia funcţionează, a sucursalei şi date de identificare.
(4) Sucursala judeţeană este coordonată de un medic coordonator ales de adunarea generală a sucursalei și validat de CD.

Art. 5. ASOCIAŢIA MEDICILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA se constituie pe o durată nelimitată şi este o asociaţie profesională cu personalitate juridică, nonprofit, apolitică, şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei guvernului nr. 26/2000 cu modificările ulterioare cu privire la asociaţii și fundaţii.

Art. 6. Obiectivele asociaţiei sunt următoarele, prevăzute în mod exemplificativ şi nu limitativ:

 • - menţinerea şi promovarea unităţii şi identităţii creştine în rândul medicilor şi studenţilor medicinişti creştini;
 • - echiparea medicilor şi studenţilor medicinişti în vederea unei conduite moral-creştine în viaţa personală şi profesională, accentuând competenţa, respectul şi empatia faţă de persoanele aflate în suferinţă;
 • - luarea de poziţie, în concordanţă cu principiile creştine, vizavi de diverse aspecte din sistemul sanitar românesc;
 • - iniţierea şi/sau susţinerea unor propuneri legislative în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei;
 • - promovarea unui comportament de menţinere a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor în rândul populaţiei;
 • - promovarea abordării holistice a pacientului, în acord cu modul în care este definită sănătatea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii;
 • - colaborarea cu alte instituţii guvernamentale şi nonguvernamentale din ţară şi străinătate;
 • - formare continuă a persoanelor din domeniul medical şi domenii conexe;
 • - iniţierea şi/sau participarea la proiecte şi/sau programe de cercetare în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate şi a calităţii vieţii;
 • - organizarea de activităţi, proiecte şi programe în scopul menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate şi a calităţii vieţii populaţiei;
 • - promovarea activităţilor asociaţiei prin intermediul mijloacelor mass-media şi a reţelelor de socializare.

Art. 7. Activităţile asociaţiei sunt următoarele, prevăzute în mod exemplificativ şi nu limitativ:

 • - elaborarea de materiale educative pe teme de sănătate;
 • - organizarea de conferinţe, seminarii, şcoli de vară, congrese, inclusiv creditate EMC de către CMR şi CMDR;
 • - acţiuni medicale caritabile naţionale şi internaţionale pentru categorii sociale defavorizate;
 • - schimburi de experienţă naţionale şi internaţionale cu alte asociaţii şi instituţii, pentru membrii asociaţiei;
 • - organizarea de întâlniri locale, regionale sau naţionale pentru membrii asociaţiei;
 • - campanii de promovare a sănătăţii;
 • - organizarea de mese rotune, cursuri, workshopuri;
 • - emiterea de comunicate de presă cu privire la luări de poziţie sau activităţi ale asociaţiei. Activităţile AMCR se vor organiza şi desfăşura în conformitate cu regulamentul intern de organizare şi funcţionare.

Art. 8. AMCR poate adera la alte organizaţii similare din ţară sau străinătate al căror program şi statut sunt în concordanţă cu scopul asociaţiei.
AMCR este membră International Christian Medical and Dental Association, conform deciziei adunării generale a AMCR din 1998 consecutivă Conferinţei International Christian Medical and Dental Association de la Durban, Africa de Sud.

Art. 9. AMCR poate încheia parteneriate cu alte organizaţii în vederea îndeplinirii obiectivelor asociaţiei.

Art. 10. Alegerile în funcţii de conducere sau reprezentare a AMCR se fac prin vot secret, universal, direct.
Pentru validarea alegerilor este necesară majoritatea simplă de voturi.

Capitolul II - MEMBRI ASOCIAŢIEI

Art. 11. AMCR este constituită din membri medici şi studenţi la facultăţile de medicină şi medicină dentară din România. Calitatea de membru al asociaţiei o poate primi orice medic/student la medicină creştin, indiferent de denominaţiunea creştină din care face parte, vârstă, naţionalitate, specialitate medicală, nivel de pregătire profesională sau loc de muncă, dar care acceptând prezentul Statut şi Credo, semnează adeziunea tip, achită cotizaţia anuală şi participă la activităţile asociaţiei.

ART. 12. STRUCTURA AMCR
Structura organizatorică a AMCR este următoarea:

 • a) sucursala judeţeană;
 • b) sucursala regională;
 • c)AMCR.

a) sucursala judeţeană se constituie la nivelul fiecărui judeţ, cuprinde toate categoriile de membri şi nu are personalitate juridică. Este condusă de un medic coordonator ales şi propus de membrii sucursalei şi validat de consiliul director.

b) sucursala regionala se constituie prin asocierea mai multor sucursale judeţene, deţinând ștampilă proprie. Poate avea conducere proprie şi are reprezentant în consiliul director.

c) AMCR este forul suprem care reuneşte toate structurile şi are personalitate juridică. Consiliul director deţine ștampilă proprie.

d) Preşedintele şi secretarul AMCR asigură conducerea operativă între şedinţele consiliului director şi sesiunile adunării generale.

Art. 13. Definiţii

 • - medic = absolvent al unei Facultăţi de Medicină sau Medicină Dentară;
 • - medic tânăr = medic cu vârsta până la 30 de ani sau primii şase ani de la absolvire;
 • - secţiunea medici tineri = secţiune din care fac parte medicii tineri, membri ai asociaţiei, care îşi desemnează prin vot un reprezentant în Consiliul Director, pe baza majorităţii simple a tututor membrilor secţiunii validat de CD;
 • - membru student = student al unei facultăţi de medicină sau medicină dentară din România;
 • - lider local al studenților = lider al secțiunii studenți, dintr-un centru universitar, la un grup de studenți mai mare de 10 studenți membri si care apartine sucursalei judetene respective
 • - secţiunea studenţi = secţiune din care fac parte membrii studenţi, care îşi desemnează prin vot un reprezentant în Consiliul Director, pe baza majorităţii simple a tututor membrilor secţiunii validat de CD;
 • - Adunarea Generală = organul electiv şi decizional al AMCR, constituit din toţi membrii medici, medici tineri şi reprezentantul studenţilor;
 • - colaborator extern = reprezentanti ai unor categorii socio-profesionale conexe profesiei de medic (ex. studenti si absolventi ai Facultatilor din cadrul Universitatilor de Medicina si Farmacie) din Romania sau strainatate
 • - membru onorific = membru al asociaţiei care şi-a adus o contribuţie semnificativă şi recunoscută în domeniul propriu de activitate, ales de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director;
 • - preşedinte onorific = membru care a avut contribuţii remarcabile la dezvoltarea asociaţiei, propus de Consiliul Director şi aprobat prin votul majorităţii simple a Adunării Generale.

Art. 14. Specificaţii privind Secţiunea Studenţi:

 • - iau parte la activităţile asociaţiei împreună cu membrii medici;
 • - pot organiza evenimente dedicate studenţilor, cu acordul prealabil al Consiliului Director;
 • -își aleg și propun doi reprezentanți în Consiliul Director, iar în Adunarea Generală a AMCR pot participa cu drept de vot și liderii locali ai studenților

Art. 15. Specificaţii privind Secţiunea Medici Tineri

 • (1) Membri secţiunii iau parte la activităţile asociaţiei;
 • (2) Membri secţiunii pot organiza evenimente, cu acordul prealabil al Consiliului Director;
 • (3) Membri secţiunii îşi aleg şi propun un reprezentant în Consiliul Director al AMCR.

Art. 16. Calitatea de membru al asociaţiei se dobândeşte pe baza cererii candidatului, în urma acceptării credo-ului spiritual şi profesional şi a statutului asociaţiei, urmate de aprobarea cererii de către Consiliul Director.

Art. 17. Drepturile membrilor AMCR sunt:

 • (1) dreptul de a alege şi de a fi aleşi în structurile de conducere ale asociaţiei;
 • (2) taxe reduse la evenimentele organizate de AMCR;
 • (3) primirea de newsletter periodic;
 • (4) participarea la evenimente cu acreditare CMR;
 • (5) recomandări din partea Consiliului Director sau a membrilor onorifici.

Art. 18. Îndatoririle membrilor AMCR sunt:

 • (1) respectarea prezentului Statut, a Credo-ului spiritual şi profesional;
 • (2) plata cotizației anuale;
 • (3) respectarea angajamentelor asumate în cadrul asociaţiei.

Art. 19. Membrilor care încalcă prevederile prezentului statut li se vor aplica una din următoarele sancţiuni, după caz:

 • a) mustrare;
 • b) avertisment scris;
 • c) excluderea din structurile de conducere sau după caz din asociaţie.

Art. 20. (1) Calitatea de membru al asociaţiei încetează prin:

 • a) deces;
 • b) demisie;
 • c) excludere.

(2) Demisia va fi comunicată în scris Consiliului Director.
(3) Persoana care vrea să renunţe la calitatea de membru va depune o cerere scrisă fără a avea consecinţe sau pretenţii din partea asociaţiei.
(4) Nu va putea pleca prin demisie cel care a încălcat ordinea de drept a asociaţiei (statut şi regulament de ordine internă) şi/sau principiile enunţate în Credo profesional şi Credo spiritual.
(5) Excluderea se face de către Consiliul Director cu votul a 2/3 din totalul membrilor.
(6) Un membru al asociaţiei va fi exclus dacă se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri:

 • a) abatere de la ordinea de drept a asociaţiei (statut şi regulament de ordine internă) şi/sau principiile enunţate în Credo profesional şi Credo spiritual;
 • b) neîndeplinirea cu rea intenţie a sarcinilor încredinţate precum şi a obligaţiilor primite;
 • c) pentru alte abateri grave de la scopul asociaţiei prezentate în statut.
(7) Comunicarea excluderii se va face în scris, cu prezentarea motivelor excluderii şi va fi comunicată în termen de 5 zile persoanei excluse.
(8) Cel exclus are dreptul, în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă a hotărârii Consiliului Director, să depună o contestaţie Adunării Generale. Hotărârea Adunării Generale este definitivă şi executorie.

Art. 21. Pot fi colaboratori externi ai asociaţiei reprezentanţi ai unor categorii socio-profesionale conexe profesiei de medic (de exemplu studenti si absolventi ai Facultatilor din cadrul Universitatilor de Medicina si Farmacie), pe baza completării cererii de colaborare şi a aprobării acesteia de către Consiliul Director. Colaboratorii externi nu au drept de vot şi nici nu pot fi aleşi în Consiliul Director.

Art. 22. Drepturile colaboratorilor externi sunt:

 • (1) taxe reduse la evenimentele organizate de AMCR;
 • (2) primirea de newsletter periodic;
 • (3) participarea la evenimente cu acreditare CMR;
 • (4) recomandări din partea Consiliului Director sau a membrilor onorifici

Art. 23. Îndatoririle colaboratorilor externi sunt:

 • (1) respectarea prezentului Statut, a Credo-ului spiritual şi profesional;
 • (2) plata cotizației anuale;
 • (3) respectarea angajamentelor asumate în cadrul asociaţiei.

Capitolul III - RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI

Art. 24. (1) Patrimoniul asociaţiei constă în bunuri mobile şi imobile, în valori materiale şi băneşti. Patrimoniul este distinct şi autonom de patrimoniul individual al fiecărui membru al asociaţiei şi se realizează prin:

 • a) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
 • b) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 • c) donaţii, sponsorizări sau legate, liberalităţi de bunuri mobile şi imobile, de valori materiale şi/sau băneşti din partea persoanelor fizice şi/sau juridice din ţară şi/sau străinătate, inclusiv ale Uniunii Europene; AMCR va dirija un procent din sponsorizările şi donaţiile specifice băneşti către bugetul propriu;
 • d) venituri realizate din activităţi economice directe;
 • e) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
 • f) venituri obţinute din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile;
 • g) taxa anuală de membru;
 • h) vânzarea sau închirierea unor echipamente sau materiale ale asociaţiei;
 • i) orice alte venituri prevăzute de lege.
(2) Asociaţia poate achiziţiona bunuri imobile şi mobile pentru desfăşurarea activităţii.
(3) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţie din activităţile societăţilor comerciale astfel înfiinţate, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.
(4) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopurile acesteia şi/sau pot contribui direct sau indirect la atingerea scopurilor acesteia.
(5) Asociaţia este proprietara exclusivă a valorilor materiale şi financiare aflate în patrimoniul său, şi poate să-şi direcţioneze fondurile altor organizaţii care au scop asemănător sau similar, putând dispune de acestea în mod liber, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prezentului statut.

Art. 25. (1) Principalele cheltuieli ale asociaţiei sunt:

 • a) cheltuieli de regie proprie (taxe contabile, chirie spaţiu, întreţinere mijloace fixe, obiecte de inventar, apă, canal, salubritate, energie electrică, termică şi gaze naturale, servicii de telefonie fax, Internet, mentenanţă etc.);
 • b) cotizaţie ICMDA;
 • c) procurări de rechizite şi imprimate de birou;
 • d) chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
 • e) cazare, masă, transport;
 • f) indemnizaţii, prime şi premii;
 • g) salarii şi adaosuri la salarii;
 • h) alte cheltuieli.
(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul Director.
(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.
(4) Consiliul Director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art. 26. (1) Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.
(2) Activitatea economico-financiară se bazează pe bugetul de venituri şi cheltuieli ale căror bilanţuri şi conturi se întocmesc conform legii.

Capitolul IV - CONDUCEREA ŞI CONTROLUL ASOCIAŢIEI

Art. 27. Organele asociaţiei sunt:

 • a) Adunarea Generală;
 • b) Consiliul Director;
 • c) comisia de cenzori.
Secţiunea I:
Adunarea Generală

Art. 28. (1) Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea membrilor medici ai Asociației și reprezentantul studenților, secretarul național al studenților și liderii locali ai studenților - este de două feluri: ordinară și extraordinară.
(2) Adunarea generală ordinară are loc o dată pe an, iar cea extraordinară de câte ori este nevoie.
(3) Adunarea generală se convoacă de preşedinte la iniţiativa sa, la iniţiativa consiliului director sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 1/3 din numărul total al membrilor asociaţiei.
(4) În cazul în care preşedintele refuză convocarea, aceasta se va face de către o persoană desemnată din consiliului director, iar dacă şi acest consiliu refuză, convocarea se va face de către o persoană desemnată de cei 1/3 din membrii care solicită convocarea.
(5) Convocarea se va face cu cel puţin 5 zile înainte şi va cuprinde: data, ora, locul, ordinea de zi, precum şi menţiunea că dacă la termenul indicat nu se vor întruni cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, adunarea se va ţine în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, fără nicio altă convocare, când se vor putea lua hotărâri valabile cu majoritatea celor prezenţi.
(6) Întrunirea este considerată ca existentă şi în cazul în care membrii sunt în locaţii diferite, situate chiar la mii de kilometri distanţă, cu condiţia ca să existe o legătură telefonică sau alte mijloace moderne de comunicare între dânşii.
(7) Hotărârile se iau cu cel puţin jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
(8) În caz de paritate decide votul persoanei care prezidează.
(9) Votul poate fi efectuat şi prin mijloacele moderne de comunicaţie (fax, telefon, e-mail etc).
(10) La şedinţele adunării generale pot participa şi invitaţi, fără drept de vot.
(11) Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii adunării generale, este interesat personal sau prin soţul sau ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot.
(12) Competenţa Adunării Generale cuprinde:

 • a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 • b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
 • c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director al AMCR; revocarea medicului coordonator de sucursală;
 • d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
 • e) înfiinţarea de sucursale;
 • f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
 • g) înfiinţarea de noi birouri, sucursale, modul de funcţionare al acestora şi raporturile dintre ele şi consiliul director;
 • h) desfiinţarea sucursalelor precum şi modul de repartizare a bunurilor acestora;
 • i) monitorizează funcţionarea generală a asociaţiei şi asigură suport constructiv pentru îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor;
 • j) dizolvarea şi lichidarea, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 • k) orice alte atribuţii prevăzute în lege.
Secţiunea II.
Consiliul director

Art. 29. Consiliul director al asociaţiei asigură realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:

 • a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei
 • b) propune înfiinţarea de sucursale;
 • c) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • d) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei
 • e) elaboreaza regulamentul intern de funcţionare a asociaţiei;
 • f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege;
 • g) păstreaza legătura cu toţi membrii asociaţiei şi îi anunţă din timp cu privire la toate activităţile asociaţiei.

Art. 30. Membrii Consiliului director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii sale, sunt interesaţi personal sau prin soţii lor, (ascendenţi sau descendenţi,) cât şi rudele acestora în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare şi nici la vot.

Art. 31. Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru ori sunt străine de asociaţie pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 32. (1) Consiliul Director se compune din 11 membri: un președinte, un vicepreședinte, un secretar general, un trezorier, patru reprezentanți zonali, doi reprezentanți ai secțiunii studenți și un reprezentant al secțiunii medici tineri aleşi de Adunarea Generală Electivă pentru un mandat complet de 4 ani, cu excepţia membrilor din rândul studenţilor şi medicilor tineri care au mandate parţiale de doi ani, alesi la 2 ani de secţiunea studenţi, respectiv secţiunea medici tineri.
(2) În caz de descompletare, funcţiile rămase libere se completează cu membri supleanţi aleşi de Consiliul Director cu majoritate simplă de voturi.

Art. 33. Membrii asociaţiei care doresc să candideze pentru ocuparea unei funcţii în Consiliul Director vor depune un dosar de candidatură, cu cel puţin o lună înaintea datei stabilite a alegerilor, la Comisia Electorală a Asociaţiei. Dosarul va conţine CV-ul şi o scrisoare de intentie cu un plan managerial.

Art. 34. În vederea Adunării Generale Elective, Consiliul Director va desemna o Comisie Electorală, alcătuită din 4 membri şi un secretar, cu cel puţin 2 luni înainte. Atribuţiile acestei comisii sunt înregistrarea şi validarea candidaturilor pentru Consiliul Director şi pregătirea procesului electoral (buletine de vot, numărarea şi centralizarea voturilor, rezolvarea eventualelor contestaţii).

Art. 35. (1) Consiliul Director se întruneşte cel puţin trimestrial sau ori de câte ori nevoile asociaţiei o impun.
(2) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 1/2 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi.

Art. 36. Deliberările şi hotărârile Consiliului director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe de către secretarul general.

Art. 37. Durata unui mandat complet în Consiliul director este de patru ani, membri putând fi aleşi pentru un număr de două mandate complete pe post.

Secţiunea III.
Controlul financiar / comisia de cenzori

Art. 38. (1) Comisia de cenzori a asociaţiei, în realizarea competenţei sale:

 • a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei şi activitatea financiară;
 • b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Consiliului Director;
 • c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, la solicitarea acestuia, fără drept de vot;
 • d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.
(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
(3) Comisia de cenzori este formată din 2 cenzori aleşi de către Adunarea Generală Electivă.
(4) Cenzorii sunt aleşi pe o perioadă de 4 ani.

Art. 39. Consiliul Director aprobă regulile generale de organizare şi funcţionare a Comisiei de cenzori.

Capitolul V - DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 40. ASOCIAŢIA MEDICILOR CREŞTINI DIN ROMÂNIA se va dizolva:
Dizolvarea asociaţiei va putea fi hotărâtă de adunarea generală cu votul a 75% din membrii prezenţi. Bunurile imobile şi mobile care vor alcătui la acea dată patrimoniul asociaţiei vor fi atribuite în mod obligatoriu unei persoane juridice nonprofit de drept privat, cu scop asemănător sau similar.

Art. 41. Jurisdicţie şi Legi de Guvernare
(1) Întreaga activitate a asociaţiei se va desfăşura cu respectarea statutului, a legilor şi ordinii de drept, a Constituţiei, a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, cât şi a celorlalte tratate internaţionale la care România a aderat, în spiritul moralei creştine.
(2) Prevederile prezentului statut se completează cu Ordonanţa guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi cu alte acte normative în vigoare.

Capitolul VI - DISPOZIŢII FINALE

Art. 42. Membrii asociaţiei pot face referire la AMCR cu condiţia respectării scopurilor şi deontologiei sale. Utilizarea însemnelor AMCR se face cu acordul preşedintelui şi CD.

Art. 43. AMCR are ștampilă proprie şi legitimaţii pentru membrii cotizanţi.
Ștampila AMCR va fi rotundă, cu diametrul de 3 cm, constând dintr-un chenar format din două cercuri concentrice aflate la distanţă de 1 mm unul de altul, în interiorul căruia se va înscrie denumirea asociaţiei, codul de înregistrare fiscală şi denumirea de "Consiliu Director".
Ștampila sucursalei regionale va fi rotundă, cu diametrul de 3 cm, constând dintr-un chenar format din două cercuri concentrice aflate la distanţă de 1 mm unul de altul, în interiorul căruia se va înscrie denumirea asociaţiei, codul de înregistrare fiscală şi denumirea sucursalei.

Art. 44. Documentele oficiale vor avea antetul cu siglă şi logo. Antetul va conţine denumirea asociaţiei, datele de identificare, adresa de corespondenţă şi date de contact. La documentele eliberate de sucursale antetul va conţine sigla cu logo, denumirea asociaţiei, datele de identificare, denumirea sucursalei şi datele de contact ale acesteia.

Art. 45. Prevederile prezentului statut intră în vigoare după înscrierea acestora la Judecătoria competentă și aprobarea acestora de către Adunarea Generală şi se completează cu dispoziţiile legii.

Art. 46. Redactat şi editat azi, 17.10.2018.